-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, oktober 27, 2007

# Derunder aflossades Canonerne, som på Kyrckiogården planterade woro.

# Lossades Canonerne och salvor gofvos af Handgewären.

# H: K: Höghet både wid ankomsten och afresan med både Canoner och Bergskott Saluterad blifwit.

Hela tiden dessa kanonskott!!
Under 25 dagar!
Han borde ha blivit hörsel/yrkesskadad.

Prins Gustaf, är det frågan om. Blivande Gustaf III. Då han som 22-åring gjorde en resa i Bergslagen. Här ska sägar att jag stavar med ”f”. Det är den gamla stavningen. O´Regan tillämpar den, dock inte så många andra skribenter.

Jag läser Daniel Tilas Dagbok från resan 1768. På tips av bergslagskännaren Lars Nilsson.

Den ingår i Noraskogs arkiv, Johan Johansson

C-pen är en prima uppfinning. Den använder jag vid citaten.

Det verkar som prinsen är uppriktigt engagerad i resan och studierna. Och reklamkampanjen, förstås. Han är inte direkt rädd för vedermödor. Rider från Stjärnfors till Filipstad, 6,3 mil. Jag har ridit mycket själv. Och sex mil känns i ben och bakdel.

"Begaf sig så til Häst, och giorde hela denna Dagens resa, ridandes til Philipstad". "Resetouren war i dag: Til sahlbo masugn. Til Hiuhlsiö. Til Sikfors. Förbi Hällefors Silfwerwerck til Saxhytta. Til Saxån. Til Yngshyttan. Til Philipstad ".

Det var dåligt väder mest hela tiden:"Förmedelst det swåra regnwädret och infallne elaka wägar...."

"H: K: Höghet giorde i början resan til Häst, och sträckte igenom Hedemora, Men som mycken blåst kiöld med starckt regndugg begynte infalla, så giorde han sedan den öfriga resan i wagn. Det förstår sig, at Man wid Avestad bewiste H: K: Höghet enahända ärebetygelser wid afresan. som wid ankomsten, och wid Hedemora gaf Man igenom Canonernes Lossande.... ".

"Garde de Robes wagnen ej efterkomma, utan måste H: K: Höghet hålla till godo, och ligga i en Soffa om natten".

Vid Avesta myntverk låter han väga sig. 1 Lispund är i det här fallet 6,8 kilo. Han väger alltså 61 kilo som 22-åring. Passar bra till uppgiften om 36 i skonummer!? "Derefter besågs Myntewercket...... I Wågen lät H: K: Höghet wäga sig, och stod netto 9 L Stockholms metallwigt.

Så går han omkring inkognito, som så många gånger senare då han är kung.
"I Aftonstunden roade H: K: Höghet sig med at incognito bese Kyrckan och promenera omkring til at se illuminationerne, och det war Löijligt at höra en del Invånare huru häpne de blefwo, när de fingo weta, at den och den personen, som de tagit för någon Ung Officerare warit sielfwe Cronprintzen, hvilcket hände så väl i Kyrckan som wid Äreporten".

Till sist en dråplig passus. "Qvinfolck och pigor arbeta der lika med Grufvedrängar, och sky så litet för at fara neder på lina til sitt arbete, at de ställa sig på brädden af tunnan, fatta om keden med den ena armen, och sedan under farten sticka på någon strumpa: samt tillika siunga någon Psalm under Up- eller Nederfarten, som der gifwer et besynnerligit Echo".

60 sidor trevlig och bildande läsning!!